MevzuatYönetmelik

Ziraat Odaları Personel Yönetmeliği

Ziraat Odaları Personel Yönetmeliği 2019 yılında son halini alarak Ziraat Odalarında çalıştırılan personelin işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, mali, idari ve diğer özlük hakları, ödüllendirme, disiplin yönünden tabi olacakları hükümler ve göreve son verme şartları ile diğer hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yeninden düzenlenmiştir.

Ziraat Odalarında Çalışan Personel Kadroları

Personel kadroları Memur ve Hizmetli olarak ikiye ayrılır. Fikri çalışmayı gerektiren görevlere ait kadrolarda çalışan personele Memur, aynı zamanda bedensel çalışmayı gerektiren görevlere ait kadrolarda çalışan personele de Hizmetli denir. (Madde 10)

Ziraat Odası Personel İhtiyacı ve Kadroları Belirlenmesi

(1) Personel İhtiyacının belirlenmesi; memur ve hizmetli kadrolarında çalıştırılacak personel sayısı her yıl Şubat ayı sonuna kadar geçmiş yıla ilişkin üye sayısı, yıl içinde kaydedilecek çiftçi sayısı, yıl içi stok hareketi, gelir durumu ve hizmet gereği ve gelecek yıl faaliyetlerindeki olabilecek gelişmeler; teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin personel ihtiyacında getirmesi muhtemel değişiklikler, emeklilik gibi hususlar dikkate alınarak ihtiyaç duyulan personelin nitelikleri, özellikleri sayısı, Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Kadroların Tespiti; Yönetim Kurulu,12. maddenin (1) fıkrasına göre belirlediği personel ihtiyacını dikkate alarak kadro tesisinin sağlanması için konuyu Meclis gündemine getirir. Meclis, Yönetim Kurulunun teklifini değerlendirerek Oda’nın memur ve hizmetli kadrosunu tespit eder.
(3) Yönetim Kurulu, kadro unvanlarının adlarını değiştirmeye, kadroları birimler arasında aktarmaya yetkilidir.
(4) Kadro cetvelinde, kadronun unvanı, sayısı ve çalıştırılma statüsü (Daimi kadrolu veya sözleşmeli ) gösterilir. (Madde 12)

Ziraat Odasında İşe Alınacak Kişilerde Aranan Şartlar

(11.01.2018 tarih ve 6 sayılı YKK ile bent numaraları alfabetik olarak düzenlenmiştir.)
(1) Ziraat Odalarında çalıştırılacak personelde, aşağıdaki temel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını bitirmiş olmak,
c) Memurlar için en az lise ve dengi, hizmetliler için ise en az ortaokul ya da ilköğretim Okulu mezunu olmak,
d) Hizmetli ve şoför vb. olarak çalıştırılacaklarda, en az ilköğretim; idarî ve teknik işlerde çalıştırılacaklarda, en az lise veya dengi meslek lisesi mezunu olması,
e) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılıktan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
ı) Birlik ve Ziraat Odalarından daha önce görevine ceza ile son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,
i) Birlik veya Ziraat Odalarından iki defa dan fazla istifa suretiyle ayrılmış personel olmamak.
j) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan oda yönetim kurulunca belirlenen puanı almış olmak,
k) Sınav Kurulu tarafından yapılan yeterlik / yarışma sınavını kazanmış olmak (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare)
l) Görevin gerektirdiği diğer şartları taşımak (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare) (Örneğin; Şoförler için sürücü belgesine sahip olması.)

Ziraat Odası Personel Maaşı

(1) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları dahil, her türlü unvana sahip personelin aylık ücret, ikramiye ile mali ve sosyal hakları ve ödeme biçimi, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine Oda Meclisince tespit edilir.
(2) Odada istihdam edilen personele ödenecek aylık ücret ve sosyal haklar aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent) Aylık brüt ücret: Memur ve hizmetlilere ödenecek aylık ücretler; her iki sınıf için bu Yönetmeliğin 27 inci ve 28 inci maddelerinde yer alan “Gösterge Tablolarına “göre ve hak kazandıkları derece ve kademe esas alınarak belirlenir. Bulunan gösterge rakamı, aşağıda (b) bendinde belirlenen kat sayı ile çarpılır. Bu şekilde belirlenecek ücrete ayrıca Devlet memurları için geçerli taban aylığı ilave edilerek aylık brüt ücret bulunur.
b) Katsayı: Oda personelinin aylık ücretlerin in tespitine esas olan gösterge rakamlarıyla çarpılacak katsayı, sosyal ve ekonomik şartlar göz önüne alınarak, her takvim yılı için, bir evvelki yılda uygulanan katsayıdan aşağı olmamak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilir. Birlik Yönetim Kurulu, Odaların mali durumlarına göre uygulanmak üzere birden fazla katsayı tespit ettiği takdirde, her Oda Meclisinin kararı ile bu katsayı rakamlarından en uygununu tayin edebilir. Ancak, Oda Meclisince tayin edilen katsayı bütün Oda personeli hakkında uygulanır.
c) Oda Meclisi, personelin ücretini 24’üncü maddenin (2) bendinin (a) şıkkında açıklanan aylık brüt ücreti aşmamak kaydıyla aynen uygulayacağı gibi asgari ücretten aşağıya olmamak ve personelin kıdem ve tahsil durumunu dikkate alarak odanın mali durumuna göre tespit etmeye yetkilidir.
d) Oda personeline aylık ücretin yanında görev ve sorumluluk durumlarına göre, makam tazminatı ve özel hizmet tazminatı verilebilir.
e) İkramiye ve diğer sosyal haklar: Odanın malî ve ekonomik imkânlarına göre personele ikramiye ve diğer malî ve sosyal haklardan yararlandırılabilir.
f) Kıdem zammı, Odada çalışılan süreye; tahsil zammı eğitim seviyesine göre bütün personele: Makam, kasa tazminatı ve özel hizmet tazminatları da görev ve statülerine göre ilgili personele verilebilir.

Ziraat Odası Personeli Tayin ve Nakil Hakkı

(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Her Oda, ayrı tüzel kişiliğe sahip olduğundan, Odalar arasında personel nakli yapılmaz.

5 1 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
Başa dön tuşu