BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ziraat Odalarında çalıştırılanpersonelin işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, mali, idari ve diğer özlük hakları, ödüllendirme, disiplin yönünden tabi olacakları hükümler ve göreve son verme şartları ile diğer hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve ZiraatOdaları Birliği Kanununun verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik; Ziraat Odalarında personel kadrolarındadaimi kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan Memur ve Hizmetli personeli kapsar.

Tanımlar

Madde 4-       (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,
 • Oda: Ziraat Odasını,
 • Meclis: Ziraat Odası Meclisini,
 • Yönetim Kurulu: Ziraat Odası ve/veya Birlik Yöne-tim Kurulunu,
 • Memur: Odalarda memur kadrolarında çalıştırılan personeli
 • Hizmetli: Odalarda hizmetli kadrolarında çalıştırı-lan personeli
 • Personel: Odalarda Daimi Kadrolu veya Sözleşmeli statüsünde memur ve hizmetli kadrolarında çalıştı-rılan personeli
 • Tarımsal kuruluş: Kuruluş amacı doğrudan üretici veya tarım kesiminin yararlarına yönelik olan özel hukuk ya da kamu hukuku kurallarına göre kurul-muş tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Politikası ve Temel İlkeler

Personel Politikası

Madde 5- (1) Personel politikasının amacı, Ziraat Odalarıhizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesinin gerçekleştirilmesi, yapılan işlerin kalitesinin yükseltilmesi, etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesi için personelin seçiminde, personelin eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak esaslar ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmesidir.

Temel İlkeler

Madde 6- (1) Ziraat Odalarında, personel politikasının dayanmasıgereken başlıca temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Personeline yeterlik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme imkânları sağlar.
 • Başarılı personelini imkânlar ölçüsünde teşvik eder, ödüllendirir, maddi ve manevi haklarının korunma-sını gözetir.
 • Personelin Odaya bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yar-dımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalan-masını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve Zi-raat Odalarında çalışmayı özendirici hale getirerek “Kurum Kültürü” oluşmasını sağlamak.

Personelin Hakları

Madde 7- (1) Ziraat Odaları personeli, yürürlükte bulunan kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendilerine aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Ödevler ve Sorumluluklar

Madde 8- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklara ilişkin 6-16 ıncı maddeleri Ziraat Odaları personeli hakkında da uygulanır.

Yasaklar

Madde 9- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun yasaklara ilişkin 26-31 inci maddeleri Ziraat Odaları personeli hakkında da uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstihdam Şekilleri ve Kadrolar

Personel Kadroları

Madde 10- (1) Personel kadroları Memur ve Hizmetli olarak ikiyeayrılır. Fikri çalışmayı gerektiren görevlere ait kadrolarda çalışan personele Memur, aynı zamanda bedensel çalışmayı gerektiren görevlere ait kadrolarda çalışan personele de Hizmetli denir.

İstihdam Şekli

Madde 11- (1) Ziraat Odaları, Memur ve Hizmetli kadrolarında belirsizsüreli ve sürekli çalıştırılmak suretiyle (Daimi Kadrolu) görev yapmak üzere personel çalıştırılabileceği gibi, belirli süreli (Sözleşmeli) hizmet akdi ile de görev yapmak üzere personel çalıştırılabilir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Oda Yönetim Kurulu; mevcut

personel ile temin edilemeyen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, şartlarını karşılıklı olarak belirlemek suretiyle, memur ve hiz-metli kadrolarında, tam gün ya da kısmi gün esasına göre sözleşmeli per-sonel çalıştırabilir. Sözleşmeli personel; sözleşme süresi, ücreti ile diğer çalışma şartları sözleşmesinde gösterilir.

 • Oda Yönetim Kurulu; vasıfsız, mevsimlik veya işin ni-teliğine göre gerekli kişileri, belirli bir dönemde belirli bir süre sözleşme-li personel olarak çalıştırabilir.

Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi, ücreti ile diğer ça-lışma şartları sözleşmede gösterilir.

Personel İhtiyacı ve Kadroların Tespiti

Madde 12- (1) Personel İhtiyacının belirlenmesi; Memur ve hizmetlikadrolarında çalıştırılacak personel sayısı her yıl Şubat ayı sonuna kadar geçmiş yıla ilişkin üye sayısı, yıl içinde kaydedilecek çiftçi sayısı, yıl içi stok hareketi, gelir durumu ve hizmet gereği ve gelecek yıl faaliyetlerindeki olabilecek gelişmeler; teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin personel ihtiyacında getirmesi muhtemel değişiklikler, emeklilik gibi hususlar dikkate alınarak ihtiyaç duyulan personelin nitelikleri, özellikleri sayısı, Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

 • Kadroların Tespiti; Yönetim Kurulu, 12. maddenin (1) fıkrasına göre belirlediği personel ihtiyacını dikkate alarak kadro tesisi-nin sağlanması için konuyu Meclis gündemine getirir. Meclis, Yönetim

Kurulunun teklifini değerlendirerek Oda’nın memur ve hizmetli kadro-sunu tespit eder.

 • Yönetim Kurulu, kadro unvanlarının adlarını değiştir-meye, kadroları birimler arasında aktarmaya yetkilidir.
 • Kadro cetvelinde, kadronun unvanı, sayısı ve çalıştırıl-ma statüsü (Daimi kadrolu veya sözleşmeli) gösterilir.

Atama Yetkisi

Madde 13- (1) Odalarda Memur ve Hizmetli kadrolarına atama yetkisiYönetim Kurulunundur. Yönetim Kurulu bu yetkisini devredemez.

 • Oda Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Vekili, Yö-netim Kurulunun teklifi üzerine Meclis tarafından atanır. Genel Sekreter dışındaki Oda personeli Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Görevden alın-mada da aynı usul uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personel Alınması

Boş Kadrolara Atama

Madde 14- (1) Boş kadrolara personel atanması için YönetimKurulunca karar alınır. Karar tarihine kadar, Odaya yapılan başvurular gözden geçirilerek, atama yapılacak kadro için uygun şartları taşıyanlar sınav kurulunca tespit edilir ve Odaya çağrılarak görüşülür. Boş kadro için aranılan nitelikleri taşıyanlar sınav kurulu tarafından mülakat şeklinde yeterlik sınavına tabi tutulur. Sınav kurulunun sınav sonucunda aldığı karar bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir.

 • Boş kadrolara uygun başvuru bulunmaması halinde, atanacak personelin sayısı, nitelikleri, sınav tarihi, sınavın yazılı veya

mülakat şekillerinden hangisi ile yapılacağı ve sınav yeri, müracaat yeri ve tarihi belirtilerek ilân edilir.

Sınav Kurulu

Madde 15- (1) Sınav Kurulu, Yönetim Kurulu BaşkanınınBaşkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Sekreter’den oluşur. Genel Sekreterin olmaması halinde Genel Sekreter Vekili sınav kurulu üyesi olur. Oda’da sınav kurulu üyesi olacak personelin bulunmaması halinde yerine Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir Yönetim Kurulu Üyesi, sınav kuruluna dahil edilir.

Yarışma ve Yeterlik Sınavları

Madde 16- (1) Yeterlik sınavı; Atama yapılacak boş kadro için uygunbaşvuru bulunması halinde yapılacak mülakat şeklindeki sınavı, yarışma sınavı; atama yapılacak kadro için uygun başvuru bulunmaması halinde yapılacak yazılı veya mülakat şeklindeki sınavı, ifade eder.

 • Yarışma ve yeterlik sınavı Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Sınavlar ve Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 17- (1) Yarışma sınavları yazılı veya mülakat şeklinde yapılır.Yazılı sınav soruları Sınav kurulu tarafından hazırlanır. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Yarışma sınavı sonuçları yarışmacılara bildirilir ve Oda Hizmet Binası girişinde ilan edilir.

 • Yarışma ya da ehliyet (Yeterlilik) sınavlarını kazanan-ların adreslerine ya da imza karşılığı kendilerine bu durum bildirilir. Te-bellüğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde işe başlamayan ve geçerli mazeret gösteremeyenler işe başlatılmaz.

İşe Alınacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 18-    (1) Ziraat Odalarında çalıştırılacak personelde, aşağıdaki

temel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Memurlar için en az lise ve dengi, hizmetliler için ise en az ortaokul ya da ilköğretim Okulu mezunu olmak,
 • Hizmetli ve şoför vb. olarak çalıştırılacaklarda, en az ilköğretim; idarî ve teknik işlerde çalıştırılacak-larda, en az lise veya dengi meslek lisesi mezunu olması,
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında te-cil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış ol-salar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırı-cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç ka-çakçılıktan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvaz-zaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vü-cut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 1. Birlik ve Ziraat Odalarından daha önce görevine ceza ile son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,
 2. Birlik veya Ziraat Odalarından iki defa dan fazla istifa suretiyle ayrılmış personel olmamak.
 • Yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan oda yönetim ku-rulunca belirlenen puanı almış olmak,
 • Sınav Kurulu tarafından yapılan yeterlik / yarışma

sınavını kazanmış olmak (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Ka-rarı ile değiştirilen ibare)

m) Görevin    gerektirdiği     diğer    şartları     taşımak

(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare) (Ör-neğin; Şoförler için sürücü belgesine sahip olması.)

Sınavdan Muaf Olanlar

Madde 19- (1) Ziraat, Veteriner ve Orman tahsili yapmış olanlar, kamukurum ve kuruluşları ile tarım ile ilgili kuruluşlarda en az on yıl çalışmış bulunanlar ve avukatlar, Ziraat Odalarına kadrolarına atanmaları sırasında yarışma ve ehliyet imtihanına tabi değillerdir. Bunlar, aday memurlar için gerekli ehliyet imtihanından da muaftırlar. Bu kişiler Oda’nın bütün kadrolarında istihdam edilebilirler.

İşe Başlayacaklardan İstenilecek Belgeler

Madde 20- (1) Oda da(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare), ilk defa göreve başlayacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Öğrenim Belgesi,
 • Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından alınabilir),
 • Savcılık Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı örneği,
 • Askerlik durumunu gösterir belge,
 • Altı adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah ilmühaberi,
 • En az iki kişi tarafından verilmiş referans,
 1. Yönetim Kurulunca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler,

Adaylık Süresi

Madde 21- (1) Oda da ilk defa atananlar, aday personel olarak görevebaşlatılır. Adaylık, göreve yeni alınan personelin göreve uyumunun

sağlanabilmesi ve göreve devamında yarar olup olmadığına karar verilebilmesi için uygulanan bir deneme sürecidir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Adaylık süresi altı aydır. Bu

sürenin sonunda aday memur sözlü ve yazılı sınava tabi tutulur.

 • Adaylık süresi içerisinde görevle bağdaşmayacak du-rumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve görev yapma yeteneği bakımın-dan yeterli olmadıkları belirlenenler ile yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olamayanların ilişkileri atamalarındaki usule göre kesilir.
 • Aday personel, adaylık süresi içinde mevzuat ve mesle-ki konularda yetkililer nezaretinde yetiştirilirler,
 • Aday personele, ikramiye ödenmez. İkramiye dışında personele ödenen ödemeler yapılır.
 • Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup, Odada bir göreve atananlardan özel veya kamu kurumlarında on yıl ve daha fazla süre ile tarımla ilgili konularda görev ifa edenler adaylığa tabi tutulmaz. Ancak, adaylık süresi kadar görev yaptıktan sonra ikramiye ödenir.

Asli Kadroya Atanma

Madde 22- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Aday personel, adaylık döneminde disiplin cezası almamış olmaları, mesleki mevzuat bilgileri ve çalışmalarının Yönetim Kurulunca yeterli görülmesi ve yapılan yazılı ve sözlü sınavdan ortalama 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla adaylıkları kaldırılarak asli kadroya atanırlar.

 • Odalarda boş bulunan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Danışman kadrolarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişiler Yönetim Kurulu kararıyla sınavsız atanabilir.
 • Odalarda boş bulunan kadrolara Yönetim Kurulu ka-rarına istinaden sınavsız olarak Akademik kariyer sahibi ve üst düzey yöneticilik yapmış kişiler atanabilir.

Başka Bir Odaya Nakil

Madde 23- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Her Oda, ayrı tüzel kişiliğe sahip olduğundan, Odalar arasında personel nakli yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Personelin Parasal Hakları

Aylık Ücretler

Madde 24- (1) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları dahil,her türlü unvana sahip personelin aylık ücret, ikramiye ile mali ve sosyal hakları ve ödeme biçimi, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Oda Meclisince tespit edilir.

 • Odada istihdam edilen personele ödenecek aylık ücret ve sosyal haklar aşağıdaki şekilde belirlenir:
 1. (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent) Aylık brüt

ücret: Memur ve hizmetlilere ödenecek aylık ücretler; her iki sınıf için bu Yönetmeliğin 27 inci ve 28 inci maddelerinde yer alan “Gösterge Tablolarına “göre ve hak kazandıkları derece ve kademe esas alınarak be-lirlenir. Bulunan gösterge rakamı, aşağıda (b) bendin-de belirlenen kat sayı ile çarpılır. Bu şekilde belirlene-cek ücrete ayrıca Devlet memurları için geçerli taban aylığı ilave edilerek aylık brüt ücret bulunur.

 • Katsayı: Oda personelinin aylık ücretlerin in tes-pitine esas olan gösterge rakamlarıyla çarpılacak katsayı, sosyal ve ekonomik şartlar göz önüne alı-narak, her takvim yılı için, bir evvelki yılda uygula-nan katsayıdan aşağı olmamak üzere Türkiye Zira-at Odaları Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilir. Birlik Yönetim Kurulu, Odaların mali durumlarına göre uygulanmak üzere birden fazla katsayı tespit ettiği takdirde, her Oda Meclisinin kararı ile bu kat-sayı rakamlarından en uygununu tayin edebilir. An-cak, Oda Meclisince tayin edilen katsayı bütün Oda personeli hakkında uygulanır.
 • Oda Meclisi, personelin ücretini 24’üncü maddenin

(2) bendinin (a) şıkkında açıklanan aylık brüt ücreti aşmamak kaydıyla aynen uygulayacağı gibi asgari ücretten aşağıya olmamak ve personelin kıdem ve tahsil durumunu dikkate alarak odanın mali duru-muna göre tespit etmeye yetkilidir.

 • Oda personeline aylık ücretin yanında görev ve so-rumluluk durumlarına göre, makam tazminatı ve özel hizmet tazminatı verilebilir.
 • İkramiye ve diğer sosyal haklar: Odanın malî ve ekonomik imkânlarına göre personele ikramiye ve diğer malî ve sosyal haklardan yararlandırılabilir.
 • Kıdem zammı, Odada çalışılan süreye; tahsil zam-mı eğitim seviyesine göre bütün personele: Makam, kasa tazminatı ve özel hizmet tazminatları da görev ve statülerine göre ilgili personele verilebilir.

Aylık Ücret Ödeme Zamanı

Madde 25- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Aylık ücretler, çalışan ayı takip eden ayın ilk günü ödenir.

Aylık Ücrete Hak Kazanma

Madde 26- (1) Personelin göreve başladığı gün ücrete hak kazanılır.Göreve son verildiği veya herhangi bir nedenle görevin son bulduğu günün ertesi gününden itibaren ücret hakkı ortadan kalkar.

Memur Gösterge Tablosu

Madde 27- (1) Memurların aylık ücretlerine esas teşkil edecek kadroderece kademeleri ve bunlara ilişkin gösterge tablosu ile öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

(TABLO-I)

ZİRAAT ODALARI MEMUR GÖSTERGE TABLOSU

Derece 1. Kademe 2. Kademe 3. Kademe 4. Kademe
         
1 17500 17750 18000 18250
         
2 16800 17050 17300  
         
3 16100 16350 16600  
         
4 15400 15650 15900  
         
5 14700 14950 15200  
         
6 14000 14250 14500  
         
7 13300 13550 13800  
         
8 12600 12850 13100  
         
9 11900 12150 12400  
         
10 11200 11450 11700  
         
11 10500 10750 11000  
         
12 9800 10050 10300  
         
13 9100 9350 9600  
         
14 8400 8650 8900  
         
15 7700 7950 8200  
         
 • İlk defa göreve atanacak memurların öğrenim durumla-rına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
 • Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasın-da yüksek öğrenimden sonra yüksek lisans yapanlarla, yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas serti-fikası alanlara bir kademe ilerlemesi, meslekleri ile ilgili öğrenim dalla-rında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
 • Odada görevli iken bir üst öğrenimi bitirenlerin, bitir-dikleri üst öğrenimin eğitim süresi, bulundukları derece ve kademeye her yıl için bir kademe, üç yıl için bir derece verilmek suretiyle değerlendi-rilir.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Oda Yönetim Kurulu, Göster-

ge Tablosundaki rakamların tamamını ya da belli bir derece veya derece-lere ait olanlarını her yıl yüzde on oranında arttırabilir.

Hizmetli Gösterge Tablosu

Madde 28 – (1) Hizmetlilerin aylık ücretlerine esas teşkil edecek kadroderece ve kademeleri ve bunlara ilişkin gösterge tablosu ile öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

(TABLO II)

ZİRAAT ODALARI

HİZMETLİ PERSONEL GÖSTERGE TABLOSU

Derece 1. Kademe 2. Kademe 3. Kademe 4. Kademe
         
1 15500 15750 16000 16250
         
2 14900 15150 15400  
         
3 14300 14550 14800  
         
4 13700 13950 14200  
         
5 13100 13350 13600  
         
6 12500 12750 13000  
         
7 11900 12150 12400  
         
8 11300 11550 11800  
         
9 10700 10950 11200  
         
10 10100 10350 10600  
         
11 9500 9750 10000  
         
12 8900 9150 9400  
         
13 8300 8550 8800  
         
14 7700 7950 8200  
         
15 7100 7350 7600  
         
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Oda Yönetim Kurulu, Göster-

ge Tablosundaki rakamların tamamını ya da belli bir derece veya derece-lere ait olanlarını her yıl en çok yüzde on oranında arttırabilir.

 • İlk defa göreve atanacak hizmetlilerin öğrenim durum-larına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşağıda gös-terilmiştir.

Sözleşmeli Personele ilişkin Hususlar

Madde 29- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine göre çalıştırılmasına karar verilen sözleşmeli personelin aylık ücreti, işe giriş tarihindeki güncel asgari ücretten az olmamak ve bu Yönetmeliğin 27 inci ve 28 inci maddelerinde öngörülen öğrenim durumlarına uygun girebilecekleri derece ve kademenin bir üst derece ve kademesi esas alınarak hesaplanacak aylık brüt ücrete ayrıca devlet memurları için geçerli taban aylığı ilave edilerek bulunacak aylık brüt ücreti aşmamak üzere, işin önem ve niteliğine göre sözleşme hükümleri ile tespit olunur. Bu tutarlar üzerine, sözleşmede belirtilmek suretiyle oda personeline ödenen ikramiye ve diğer sosyal haklar ödenebilir.

 • Sözleşmeli personel sözleşmede belirtilen süreler için-de görev yapar. Performansından memnun kalınan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmeleri tekrar uzatılabilir. Oda, sözleşme süresi sona eren personelle yeniden sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Sözleşme, karşılıklı mutabakat ile her zaman sona erdi-

rilebilir.

 • Sözleşmeli personel, sözleşme süresinin bitim tarihin-den bir ay önce bildirmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi yeni-lemeyebilir. Bu şekilde sözleşmesi sona erenlerden Odaca tazminat talep edilmez.
 • Sözleşmesinin uzatılmaması sonucu işten ayrılan per-sonele iş bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kıdem tazminatı ödenir.
 • 65 yaşını doldurmuş olsa dahi Genel Sekreter ve Danış-man olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir

Makam Ödeneği

Madde 30- (1) Oda Genel Sekreterine, aylık brüt ücretinin en çokyüzde yirmisini aşmayacak bir tutarda Meclis kararıyla makam ödeneği verilebilir.

İkramiyeler

Madde 31- (1) Görevlerinde başarı gösteren, memur ve hizmetlikadrolarında daimi ya da sözleşmeli olarak görev yapan Oda personeline, Odanın mali gücü dikkate alınarak Meclis kararıyla, aylık brüt ücretleri tutarında yılda en fazla üç defa ikramiye ödenebilir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Memur ve hizmetli personele, yılda bir kez ikramiye ödenmesi halinde; Ocak ayında, yılda iki kez ikramiye ödenmesi halinde; Ocak ve Temmuz aylarında, yılda üç kez ödenmesi halinde; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında ve ödemenin yapıldığı tarihte görevde bulunan personele, aylık ücret ödemeleri ile beraber ödenir. İkramiyenin dönemi, ödemenin yapıldığı aydır. (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce peşin yapılan ikramiye ödemeleri peşin ödeme yapılmış sayılmaz ve bu amaçla mahsuplaşma yapılmaz.
 • Kınama, ücret kesme, kısa süreli durdurma ya da uzun süreli durdurma cezalarından herhangi birini alan personele, cezanın teb-liğ tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin disiplin hükümlerine göre bir ik-ramiye ödenmez.

Kasa Tazminatı

Madde 32- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Oda da, Muhasebe Talimatnamesi hükümlerince kasanın müşterek muhafazasına iştirak eden veznedar ve diğer personele, fiilen bu görevi yürüttüğü dönem için, Oda Meclisi kararıyla, taşıdıkları sorumluluğun karşılığı olarak veznedarlar için aylık brüt ücretinin yüzde onu (%10), diğer personel için yüzde beşi (%5) oranında kasa tazminatı ödenir.

Özel Hizmet Tazminatı

Madde 33- (1) Oda Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları,Muhasebeci, Danışman, Uzman ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer personele aylık brüt ücretlerinin yüzde onunu geçmemek üzere yönetim kurulunun teklifi Meclisin onayıyla özel hizmet tazminatı ödenebilir.

Aile ve Çocuk Yardımı

Madde 34- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen esaslar üzerinden, ödendiği tarihte geçerli asgari ücretin; eşi için % 20’si, çocukları için %3’ü oranında aile yardımı ödenir.

Eğitim Yardımı

Madde 35- (1) Birlikçe belirlenecek usul ve esaslara göre, personelineğitim gören çocukları için “Eğitim Yardımı” ödenebilir.

Giyim Yardımı

Madde 36- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) En az bir yıl çalışmış olan hizmetli personele, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktarda, yılda bir takım elbise, bir çift ayakkabı, iki gömlek, bir kravat ve üç yılda bir palto/manto karşılığı olarak nakdi giyim yardımı yapılır.

Taşıt Yardımı

Madde 37- (1) Oda personeline; işe geliş ve gidişleri için Oda YönetimKurulunca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Meclis kararıyla “taşıt yardımı” ödenebilir.

Bayram Yardımı

Madde 38- (1) Oda personeline; dini bayramlar öncesi, YönetimKurulunun teklifi üzerine Meclis kararıyla belirlenecek tutarda nakdi yardım yapılabilir.

Yemek Yardımı

Madde 39- (1) Odalarda öğle yemekleri için personele Yönetim Kuruluteklifi üzerine Meclis tarafından belirlenecek tutarda nakdi yardım yapılabilir. Odada yemek hizmeti sağlanması halinde, Yönetim Kurulu personelin bu hizmetten bedelsiz olarak yararlanmasına karar verebilir.

Maaş Karşılığı Avans (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

Madde 40- (1) Personele, talebine bağlı olarak, Yönetim Kuruluncakabul edilebilir hallerde, ödenecek ilk maaşına mahsuben, talep tarihindeki net maaşı kadar avans verilebilir.
(2)Personel birinci fıkra dışında, çalıştığı Oda ile borç alacak ilişkisi içine giremez.

Ölüm Yardımı

Madde 41- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Oda personelinin ölümü halinde, sağlığında vermiş olduğu beyannameye uygun olarak, beyanname vermemişse belgelendirmek şartıyla, kanuni mirasçılarına, hisselerine göre ödenmek üzere, iki aylık brüt ücreti tutarında ölüm yardımı yapılır. Eş ya da çocukları ölenlere, her biri için aylık brüt ücreti kadar yardımda bulunulur.

Diğer Mali ve Sosyal Haklar (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

Madde 42- (1) Herhangi bir sebeple Mahkemelerde yargılanan GenelSekreter ve personele aylık ücretleri tam olarak ödenir. Tutukluluk hali altı ay ve daha fazla olan personele hiçbir ödeme yapılmaz

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik

Madde 43- (1) Odanın bulunduğu il sınırları içinde veya dışındabelirli işleri yapmakla görevlendirilen personele, birinci derece devlet memurlarına verilen tutardan aşağı olmamak üzere gündelik ve mutat vasıta ücreti ödenir. Gündelik (harcırah) tutarları ve göreve gidilen yerde gecelenmesi halinde konaklama ücretleri her yıl Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir ve genelge yapılarak Ziraat Odalarına duyurulur.

 • Daimi kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışan perso-nelin yurt dışına görevli gitmeleri halinde, gerçek yol ve vasıta giderleri ile kadro derecesine göre devlet memurlarının almakta olduğu gündelik, vize ücreti ve yurt dışına çıkış harcı gibi yasal giderleri Oda tarafından karşılanır. Personelin yurt dışında otelde gecelemeleri halinde, fatura ib-razı ve gündeliklerinin 1/3 ünü geçmemek kaydıyla konaklama giderleri-nin % 50’si de Oda tarafından karşılanır.

Fazla Mesai ve Ücreti

Madde 44- (1) Personelin görevini mesai saatleri içerisindetamamlaması esastır. Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde, personel günlük çalışma süresi dışında fazla çalışma yapabilir. Fazla çalışmada saat başına ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli fazlasıdır. Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde bu oran yüzde yüz olarak uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarından Ayrılan ve Emekli Olanların İntibakı

Madde 45- (1) Sosyal güvenlik kurumlarına tabi kuruluşlardanayrılıp ya da emekli olup da Odada memur kadrolarında Genel Sekreter Yardımcısı, Danışman, Uzman, Muhasebeci ve Veznedar gibi kadrolarda işe alınanlar. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenim durumlarına göre hak ettikleri derece ve kademeye, bu kurumlara tabi hizmet sürelerinden, tarımla ilgili kuruluşlarda geçen çalışma sürelerinin eklenmesi suretiyle bulunacak derece ve kademeye intibak ettirilebilirler.

Kıdem Tazminatı

Madde 46- (1) Memur ve hizmetli personele, en az bir yıl çalışmışolmak şartıyla, göreve başladığı tarihten itibaren her tam yıl için kıdem tazminatı ödenir. Yıla tamamlanamayan çalışma zamanına ait kıdem tazminatı tutarı orantı yapmak suretiyle bulunur.

 • Odada çalışan personele, İş Kanununda belirtilen usul ve esaslarda kıdem tazminatı ödenir.
 • Ödenecek kıdem tazminatları, kanunun öngördüğü kı-dem tazminatı tavanını aşamaz.
 • Kıdem tazminatı aşağıdaki durumlarda ödenir:

a- Emeklilik nedeniyle görevden ayrılma: Emekli ay-lığı bağlanmasına veya toptan ödeme almaya hak kazanan ve bu hususu belgelendirerek görevinden

ayrılma talebinde bulunanlara,

b- Disiplin cezası ile olmamak şartı ile görevine son verilenlere,

c- Muvazzaf askerlik görevini ifa etmek amacı ile gö-revinden ayrılanlardan kıdem tazminatını almak is-teyenlere,

d- Ölüm: Vefat eden personelin kanuni mirasçılarına, e- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde

kendi arzusu ile ayrılması,

 • Odadan kıdem tazminatı ödenmek kaydıyla ayrılmak isteyen personelin bu talepleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bu istekleri uygun görüldüğü takdirde personele kıdem tazminatı ödenir.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Disiplin cezası ile görevinden çıkarılanlara, istifa edenlere veya bu Yönetmeliğin 104’üncü maddesine göre istifa etmiş sayılanlara kıdem tazminatı ödenmez.

 • İsnat edilen bir suçtan dolayı hakkında soruşturma ya-pılanlarla, yargılananlar, soruşturma veya mahkemeleri sonuçlanıncaya kadar kıdem tazminatı ödenmez.
 • Kıdem tazminatı alarak ayrılan personelin yeniden gö-reve alınması halinde, aldığı kıdem tazminatına esas sayılan eski çalışma süreleri dikkate alınmaz.

Mülga (Ücretlerin Geri İstenmemesi )

Madde 47- (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

YEDİNCİ BÖLÜM

Kademe ve Derece İlerlemesi, Üst Göreve Yükselme,

Takdirname ve Askerlik

Kademe İlerlemesi

Madde 48- (1) Kademe ilerlemesi; görev ve sorumluluklarda herhangibir yükselme olmaksızın personelin bulunduğu derecedeki bir ileri kademeye ilerlemesidir.

(2) Kademe ilerlemesinde aşağıdaki şartların bulunması

gerekir:

 1. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih

ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent) Son bir yıl içinde her hangi bir disiplin cezası almamış olması,

 • Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması.

Derece Yükselmesi

Madde 49- (1) Derece yükselmesi; personelin yetki ve sorumluluğundabir değişiklik olmaksızın aylığının daha üst dereceye yükselmesidir.

(2) Derece yükselmesinde aşağıdaki şartların bulunması

gerekir.

 1. Aynı derece içinde en az üç yıl ve bulunduğu derece-nin son kademesinde en az bir yıl çalışmış olması,
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih

ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent) Son bir yıl içinde her hangi bir disiplin cezası almamış olması,,

c) Yükselebileceği derece olması.

Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinin Zamanı

Madde 50- (1) Kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri 15 Ocakve 15 Temmuz tarihinde olmak üzere yılda iki defa yapılır. Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Oda Personelinin Unvanları

Madde 51-    (1) Odalarda aşağıdaki kadro unvanları geçerlidir:

 1. Memur Kadrolarında; Aday Memur, Memur, Muha-sebeci Yardımcısı, Muhasebeci, Veznedar, Uzman, Danışman, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sek-reter
 • Hizmetli Kadrolarında; Hizmetli, şoför, güvenlik görevlisi v.b.

Üst Göreve Yükselme

Madde 52- (1) Üst göreve yükselme, yetki ve sorumluluk yönündendaha üst bir göreve geçmektir.

Yükselebilmenin Genel Şartları

Madde 53-    (1) Personelin üst göreve yükselebilmesi için;

 1. Üst görevin gerektirdiği yeterlik, beceri ve aranılan niteliklere sahip olması,
 2. (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih

ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent) Her hangi bir disiplin cezası almamış olması,

 • Boş kadro bulunması gerekir.

Başka Bir Görevde Çalıştırma

Madde 54- (1) Oda hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamakamacıyla Yönetim Kurulu tarafından memur ve hizmetli personel kadrosu ile başka bir görevde çalıştırılabilir veya eşit dereceli bir kadroda görevlendirilebilir.

 • Oda personeli, Genel Sekreterin görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile diğer kadrolara atanabilir veya kadro ile ilişkisi sak-lı kalmak kaydıyla diğer bir kadroya ait görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilebilir.
 • Odada çalışmakta olup da bir başka kadroda görev yap-masına karar verilenlere vekalet ücreti ödenmez.
 • Herhangi olumsuz bir nedene dayalı olmadan naklen başka kadrolara atanan personelin kasa tazminatı dışındaki parasal hak-ları aynen korunur.
 • Yönetim Kurulu, hizmet gerekleri çerçevesinde perso-nelin kadrosuyla ya da diğer bir kadroda görev yapmak üzere ve geçici olarak bir başka görevi yürütmesi için Genel Sekretere yetki verebilir.

Başka Göreve Atanma

Madde 55- (1) Bulunduğu görevde yetersizliği tespit edilen veyao görev seviyesinde çalışmasının yararlı ve verimli olmadığı görüş ve kanaatine varılan Memur ve hizmetli personel parasal hakları saklı tutularak, Yönetim kurulu tarafından aynı derecede veya bir alt derecedeki görev seviyesinde görevlendirilebilir.

Ödüllendirme

Madde 56- (1) Oda Genel Sekreter ve personeli, Yönetim Kurulukararıyla Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun olarak ödüllendirilebilir.

Takdirname

Madde 57- (1) Görevinde olağanüstü başarı gösterenlere Yönetim Kurulukararı ile takdirname verilebilir. Veriliş nedenleri takdirnamede belirtilir.

Muvazzaf Askerlik

Madde 58-    (1) Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere silah altına

alınan personelin Oda ile ilişkisi kesilir. Bunlardan terhisinden sonra bir ay içerisinde atanma talebinde bulunanlar, mesaisine ihtiyaç duyulması, boş kadro bulunması ve Yönetim Kurulunun karar alması halinde durumlarına uygun herhangi bir göreve atanabilirler.

 • Muvazzaf askerlik dışında, yedek (İhtiyat), talim ya da manevra gibi nedenlerle geçici olarak silah altına alınan personel izinli sayılır ve bunların aylık ücretleri ile diğer mali hakları tam olarak ödenir.
 • Odalarda çalışırken muvazzaf askerlik hizmetini yap-mak üzere ayrılan ve dönüşte Oda kadrolarına atananların askerlikte ge-çen süreleri intibaklarında dikkate alınır.
 • İşe almalarda, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanların askerlikte geçen süreleri, intibaklarında dikkate alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çalışma Süresi ve İzinler

Çalışma Saatleri

Madde 59-    (1) Oda personelinin haftalık çalışma süresi, genel olarak,

 • saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti

Madde 60- (1) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğledinlenme saati süresi hizmetin özelliğine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli görüldüğün¬de personele mesai saatleri dışında da çalışma yaptırılabilir.

Personelin Göreve Devamının Takibi

Madde 61-    (1) Oda personeli Yönetim Kurulunca tespit edilen günlük

çalışma saatlerine uymak zorundadır. Personelin göreve devamı genel sekreter tarafından takip ve kontrol edilir.

 • Personelin göreve devamları, sabah ve öğle işe başla-ma, akşam işten ayrılma saatlerinde, imza cetvelleri ya da elektronik kart okuma cihazları ile tespit olunur.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Genel Sekreter, personelin ça-lışmaya devamından ve çalışma saatlerine uymalarından sorumludur. Bu husus, Genel Sekreter ve varsa yardımcıları tarafından da kontrol edilir.

 • İmza kontrollerine göre göreve geç gelen personel du-rumunu Genel Sekretere bildirir. Bu gibi personel hakkında “gecikti” işlemi yapılır. Personel göreve geldiği halde imza cetvelini imzalamaz veya geç geldiğini bildirmezse hakkında göreve gelmemiş işlemi yapılır.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Görevine geç gelmeyi alışkan-lık haline getirenlerle devamsızlığı meşru bir mazerete dayanmayanlar hakkında, Personel Yönetmeliğine göre soruşturma açılır.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Personelin göreve geç geldiği,

görevden erken ayrıldığı süreler ile günlük kısa süreli saatlik izin sürele-ri, öncelikle varsa mesai dışı çalışmalarından düşülür. Personelin mesai dışı çalışmalarının bulunmaması halinde ise bu sürelerin her (8) saati, bir tam gün hesabıyla yıllık izinden düşülür.

İzinler

Madde 62- (1)(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Odada çalışan personele yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izin olmak üzere dört türlü izin verilir.

Yıllık İzinler

Madde 63- (1) Odada çalışan personelden hizmeti bir yıldan üç yılakadar olanlara (üç yıl dahil) yılda (24) gün, üç yıldan fazla olanlara (30) gün yıllık izin verilir. Odadaki hizmeti bir yılı doldurmayan personele yıllık izin verilemez.

Yıllık İzinlerin Kullanılması

Madde 64- (1) Yıllık izinler Birim Amirinin ve Genel SekreterlikMakamının uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre, en çok iki kısımda kullanılabilir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Yıllık izinlerin, hak edilen yıl

içinde kullandırılması esastır. Her ne şekilde olursa olsun, o yıla ait kulla-nılmayan izinler ertesi yıla devreder. Ancak, beş yıl içinde kullanılmayan izin hakları düşer.

 • Yıllık izinler her yıl Ocak ayında izin plânına bağlanır ve Makamca uygun görülen bir mazeret olmadıkça plân dışında yıllık izin verilmez.
 • İzinli personel, almış olduğu iznini tam olarak kullan-mak zorundadır. Ancak, Odaca hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, Ge-nel Sekreterlik Makamınca göreve çağırıldığında geri dönmeye ve göre-ve başlamaya mecburdur.
 • Yurt dışında geçirilecek yıllık izinlerde aynı usule uyu-lacaktır. Ancak, iznin yurt dışında geçirileceğinin önceden bildirilmesi ve Genel Sekreterliğin bu yönde onayının alınması zorunludur.
 • Yıllık izin işlemleri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ve talimatına göre yürütülür.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve

8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) İşten ayrılmalarda, beş yıl içinde kullanılmayanlar hariç olmak üzere, kullanılmamış izinler için, personele son aylık ücret esas alınarak ödemede bulunulur.

 • Personelin, yıllık izinlerini gösterir izin kayıt defteri tu-tularak yıllık izinlerin kullanılması takip edilir. Bu defter veya kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,

14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen hüküm)

Mazeret İzni

Madde 65- (1) Aşağıdaki hallerde personel, özlük haklarınadokunulmaksızın, mazeret izni isteyebilir

 1. Kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumun-da, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalış-maya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen ça-lıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bö-lümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
 • Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itiba-ren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda gün-

de bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hu-susunda, kadın personele tercihi esastır.

 • Personele, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
 • Personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 ta-

rih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent)

Yıllık izni bulunmayan veya iznini tüketmiş olan personelden, bu maddede sayılanlar dışında geçerli bir mazereti nedeniyle talepte bulunanlara, yıllık iz-ninden ayrı olarak, bir yıl içinde toptan veya parça parça olmak üzere, Genel Sekreterlik oluru ile en çok on güne kadar mazaret izni verilebilir. Zaru-ret halinde, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, doğacak yıllık izin hakkından düşülür. Bu izinler sırasında personelin, özlük haklarına dokunulmaz.

Hastalık İzni

Madde 66- (1) Oda personeline hastalıkları halinde resmi sağlıkkurullarınca verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın, aşağıdaki esaslar dairesinde yönetim kurulu onayı ile izin verilir.

 • Hastalık izinlerinin kullandırma süreleri:
 1. Hizmet süresi 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlara altı aya kadar,
 • Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlara on iki aya kadar,
 • Verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihti-yaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
 • Bu süreler arası kesilmeden devam eden hastalıklar için-dir. Farklı zamanlarda verilen izinler birleştirilerek değerlendirilemez.
 • İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği res-mi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personelin yasal hakları ödenerek Oda ile ilişiği kesilir. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeni-den kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar göreve dönmek istediklerinde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere ata-nabilirler.
 • Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan ya da görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan personel, iyileşin-ceye kadar izinli sayılır.
 • Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurum-larında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Sosyal Güvenlik Kurumun-dan raporlu olduğu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilen per-sonele, raporlu olduğu ilk iki gün için ödeme yapılır. Daha sonraki gün-ler için maaş ödemesi yapılmaz. Ancak, uzun süreli hastalık raporlarında personele maaş avansı verilebilir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan fıkra)

(01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) Görevi başında ya da bir baş-

ka yerde iken, hastalanan personel, sağlık kuruluşlarından birine başvur-mak, muayene ve tedaviden sonra ilgili sağlık kurumu tarafından verilen raporu aynı gün içinde iş yerine teslim etmek, istirahat raporu verilme-yenler ise iş yerine dönmek zorundadır.

 • Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuk-ları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu ra-poruyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Ücretsiz İzin

Madde 67- (1) Oda personelinin bakmaya mecbur olduğu veyamemur refakat etmediği takdirde, hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, Oda personeline istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

 • İstekleri üzerine; doğum yapan Oda personeline en çok altı aya, yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlara yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atananların Birlik per-soneli olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebi¬lir. Aday memurlara ücretsiz izin verilmez.
 • Yurt dışına yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle ata-nan memurların Oda perso-neli olan eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde tayin¬leri, önceki görev yerle-rine bağlı olmaksızın ve münhal kadro bulunduğu takdirde yapılır.
 • Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerekti-ren sebebin kalkması halinde, personel derhal görevine dönmek zorun-dadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin biti-minde görevine dönmeyenler, oda’daki görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
 • Bunun dışındaki nedenlerle, en çok altı aya kadar ücret-siz izin verilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve takdirindedir.

İzinli Personelin Ücretleri

Madde 68- (1) Ücretsiz izin dışında izin kullanan personele, kasatazminatı dışındaki bütün parasal haklarının tamamı izin süresinde de ödenir.

İzinden Geri Çağırma

Madde 69- (1) Doğum ve süt izni dışında, ücretli ya da ücretsizizinlerini yurt içinde geçirmekte olanlar, izin vermeye yetkili amir tarafından her zaman göreve çağırılabilir. Bu gibi durumlarda personele çağrıldığı yere gidiş ve dönüş vasıta ücreti ile, geliş günü için seyahat gündeliği ödenir.

İzin Talebi

Madde 70- (1) İzin talebinde bulunan personel, iznini geçireceğiadresler ile ikamet adreslerini dilekçesinde belirtmek zorundadır.

İzinden Geç Dönme

Madde 71- (1) İzni bittiği halde, haklı bir mazereti bulunmaksızın, ençok beş gün görevi başına dönmeyen ve geçerli mazeret göstermeyen personele disiplin cezası uygulanır. Ayrıca izni aşan günler için aylık ücreti verilmez.

Başka Göreve İzin

Madde 72- (1) Daimi ya da sözleşmeli personele, mesleki bilgisi ileilgili olmak, Odadaki işlerini aksatmamak, tam mesai gerektirmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından başka görev için izin verilebilir.

 • Genel Sekreter ve personel, üyesi olmak kaydıyla ko-operatiflerde, derneklerde ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre oluşturulan Yönetim Kurullarında ücretli ya da ücretsiz görev üstlenebilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin Hükümleri

Madde 73- (1) Ziraat Odaları hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi,Oda menfaatlerinin korunması, Odaya duyulan güvenin sağlanması ve bu güvenin sürdürülmesi amacıyla, 6964 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Tüzük ile bu Yönetmeliğe dayanılarak yapılan düzenlemelerin emrettiği görevlerin; Oda içinde ve dışında yerine getirilmesi, zorunlu kılınan hususlara uyulmaması, yasaklanan işlerin yapılması, yetkilerin aşılması ya da gereken durumlarda yetkilerin kullanılmaması ve kötüye kullanılması hallerinde Ziraat Odaları personeli hakkında bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

Disiplin Cezaları

Madde 74- (1) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerininemrettiği ödev ve sorumlulukları yerine getirmeyen, uyulması zorunlu hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan Oda personeline yaptıkları fiil ve eylemin niteliğine ve ağırlığına göre aşağıdaki cezalardan biri verilir:

 • Disiplin cezaları aşağıda belirtilmiştir.
 1. Uyarma; Personele, görevinde veya davranışların-da daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiği-nin yazıyla bildirilmesidir.
 • Kınama; Personele, görevinde ve davranışlarındakusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir.
 • Ücret Kesme; Personelin, aylık brüt ücretinden se-kizde bir ile beşte bir oranı arasında kesinti yapıl-masıdır.
 • Kısa Süreli Durdurma; Personeli, bulunduğu ka-demede ilerlemesinin bir yıl durdurulmasıdır.
 • Uzun Süreli Durdurma; Personelin, bulunduğukademede ilerlemesinin iki yıl durdurulmasıdır.
 • İşten Çıkarma; Personelin, bir daha Ziraat Odasın-da herhangi bir göreve atanmamak üzere ilişkisinin kesilmesidir.

Uyarma Cezası

Madde 75-    (1) Uyarma Cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

 1. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında ya-pılmasında, Oda usul ve esaslarına uyulmasında, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korun-ması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göster-mek veya düzensiz davranmak, görevli iken başka işlerle uğraşmak,
 • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, er-ken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
 • Odanın işlerinin yürütülmesi esnasında tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
 • Memuriyet vakarına yakışmayan tutum ve davra-nışta bulunmak,
 • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gös-termek veya ilgisiz kalmak,
 • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı dav-ranmak,
 • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarla açık şe-kilde gösterilmiş konularda, tereddüdünden bahis-le, işi uzatacak ve israfa sebep olacak yazışma veya görüşmelerde bulunma yoluna gitmek,
 1. Mazeretsiz olarak işlerini günü gününe yapmamak,
 • Görev yerini temiz ve düzenli tutmamak.

Kınama Cezası

Madde 76- (1) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiil vedavranışlar şunlardır:

 1. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapıl-masında, Oda usul ve esaslarına uyulmasında, gö-revle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunma-sı, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 • Görev sırasında üstlerine hal ve hareketi ile saygı-sız davranmak,
 • Hizmet dışında Oda personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulun-mak,
 • Odaya ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
 • Odaya ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
 • Emrindeki personeli özel işlerinde kullanmak,
 • Görevi ile ilgili bilgi ve belgeleri yazılı isteğe rağ-men yetkili kişilere ve mercilere vermemek,
 • İş arkadaşlarına, emrindeki personele ve iş sahiple-rine kötü davranışta bulunmak,
 1. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 • Görev başında genel ahlak ve terbiye dışı davranış-larda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 • Bir ay içinde mazeretsiz olarak göreve altı gün geç gelmek ya da bir ay içinde izinsiz ve özürsüz olarak

bir gün göreve gelmemek,

 • Verilen emirlere itiraz etmek,
 • Odanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,
 • Borçlarını kasten zamanında ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebep olmak,
 • Kayıt, defter ve diğer belgeleri belirtilen sürelerde düzenlememek
 • Görevi ile ilgili yazışmalarda saygısız ifade kullan-mak.

Ücret Kesme Cezası

Madde 77- (1) Maaş kesme cezasını gerektiren fiil ve davranışlarşunlardır:

 1. Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, Odaca belirlenen usul ve esaslara uymamak, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 • Bir ay içinde mazeretsiz olarak göreve sekiz gün geç gelmek ya da bir ay içinde aralıklı olarak iki gün göreve gelmemek,
 • Odaya ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 • Görevle ilgili konularda sorumlu olduğu kişilere ya-lan yanlış beyanda bulunmak,
 • Görev sırasında üstlerine sözle saygısızlık etmek,
 • Bir yıl içinde iki defa kınama cezası almak,
 • Görevi esnasında, Oda personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulun-mak,
 • Odaya veya kendisine tevdi olunan gizli bilgileri duyurmak,
 1. Kasıtlı olarak Odaya ait herhangi bir resmi evrakı kaybetmek.

Kısa Süreli Durdurma Cezası

Madde 78- (1) Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil vedavranışlar şunlardır:

 1. Bir yıl içinde üç defa kınama cezası almak,
 • Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak,
 • Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
 • Göreve sarhoş gelmek,
 • Bilerek Odaya maddi zarar vermek,
 • Üstlerine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve davranışta bulunmak,

ı)  Bir ay içinde mazeretsiz ve izinsiz olarak on gün göreve geç gelmek, ya da bir ay içinde aralıklı ola-rak dört gün göreve gelmemek,

 1. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,
 • Ticaret yapmak veya Oda personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

Uzun Süreli Durdurma

Madde 79- (1) Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiil vedavranışlar şunlardır:

 1. Bir yıl içinde kısa süreli durdurma cezasını gerekti-ren fiil ve davranışları tekerrür ettirmek,
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, si-yasi düşünce ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
 • Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
 • Kasıtlı olarak Odaya önemli bir maddi zarar ver-mek,
 • Üstlerine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları sözle

tehdit etmek,

 • Görev yerinde alkollü içki içmek,
 • Mazeretsiz olarak bir ay içinde aralıklı olarak altı güne kadar, ya da bir yılda on dokuz güne kadar göreve gelmemek.
 • Kasıtlı olarak iş yerine büyük ölçüde zarar vermek, ı) Odanın  önemli zararını doğuran bir yolsuzluktan bilgisi olduğu halde amirlerine veya ilgili mercilere

kasten bilgi vermemek,

 1. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı fiil ve hareketlerde bulunmak,
 • Görevi ile ilgili işleri menfaat karşılığında yapmak,
 • Çiftçilerden veya iş ilişkisinde bulunulan diğer kişi-lerden doğrudan veya dolaylı olarak iş ve insan iliş-kilerinin gereği olan hediye ölçüsünü açıkça aşan hediye kabul etmek.

Görevden Çıkarma

Madde 80- (1) Görevden çıkarma cezasının uygulanacağı fiil ve hallerşunlardır:

 1. Vazifeden dolayı hürriyeti tahdit edici bir ceza ile mahkum olmak,
 • Bir ayda yedi gün, bir yılda yirmi günden fazla ma-zeretsiz veya mezuniyetsiz göreve devam etmemek,
 • Üstlerinin kanun ve tüzük hükümlerine uygun emir ve talimatlarını yerine getirmemekte ısrar etmek
 • İşine yetersizliği maddi delillerle sabit olmak (ra-por, tutanak vb. belgeler)
 • Tüzük’ün memur olabilmek için gerekli nitelik ve şartlarını düzenleyen 46 ıncı maddesinin (a), (b) ve
 • fıkralarında yazılı niteliklerden birini kaybet-mek.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 125/E mad-desinde sıralanan; bir daha Devlet Memurluğuna

atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve davranışlarda bulunmak.

 • Görevden Çıkarma Cezası, Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Nizamnamesi ve Ziraat Odaları Personel Yönetmeliğinde belirtilen şartların tahakkuku halinde uygulanır. Bu hükümlere göre gö-revden çıkarılanlara herhangi bir tazminat ödenmez.
 • Ayrıca, Oda personeli işe alınma şartlarından birini ta-şımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini işe alındıktan sonra kaybetmesi hallerinde de kendisine herhangi bir tazminat ödenme-den işten çıkarılır.

Disiplin Cezalarının Karara Bağlanması

Madde 81- (1) Disiplin cezaları aşağıda belirtilen mercilerceincelenerek karara bağlanır.

 1. Birlik Müfettişleri tarafından Odalarda yapılan so-ruşturmalar: Birlik Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu hazırlanan personelin disiplini ile ilgili raporlar Birlik Yönetim Kurulunda görü-şülerek gereğinin yapılması için Odaya gönderilir. Oda Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Vekilini ilgilendiren hususlar Oda Meclisinde, diğer perso-neli ilgilendiren hususlar Yönetim Kurulunda gö-rüşülerek gereği yerine getirilir ve sonucu Birlik’e bildirilir.
 • Odalarda Yönetim Kurulu tarafından yapılan soruş-turmalar: Odalarda herhangi bir personel tarafından disiplin cezasının gerektiren bir suçun işlenmesi halinde bu durum Yönetim Kurulu tarafından de-ğerlendirilir. Yönetim Kurulu Başkanının talebi üzerine Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanır. Disiplin Kurulu; ileri sürülen olayın veya davranışın niteliğini doğruluğunu araştırır, inceler,

konunun araştırılması ve incelenmesi için gerekti-ğinde Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya bir-kaçını görevlendirebilir. Disiplin Kurulu personel tarafından işlenen fiillerin araştırılmasın uzmanlık gerektirdiğini ve kendi imkanlarıyla suçun ortaya çıkarılmasının zor olacağı kanaatine varırsa konu-nun Birlik Müfettişlerince ele alınmasını isteyebilir. Bu durumda konu Oda tarafından Birlik’e intikal ettirilerek Müfettiş incelemesi talebinde bulunabi-lir.

 • Personelin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
 • Oda Yönetim Kurulu tarafından açılan soruşturmalarda; suç teşkil eden fiillere ilişkin personelin yazılı veya sözlü savunması için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan personel hakkında dosya üzerinde karar verilir.
 • Birlik müfettişleri tarafından hazırlanan soruşturma ra-porları ayrıca disiplin kurulunda ele alınmaz. Soruşturma raporları doğ-rudan Oda Yönetim Kurulunda görüşülür.
 • İlgili personelin yazılı savunması alınmak kaydıyla, Odalarda Genel Sekreter tarafından doğrudan uyarma cezası verilebilir.
 • İlgili personelin yazılı savunması alınmak kaydıyla Yö-netim Kurulu Başkanı tarafından uyarma cezası verilebilir.
 • Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte sa-vunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • Aynı olaydan dolayı ceza mahkemesinde kovuşturmaya

başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Görevlinin Türk Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disip-lin cezası uygulanmasını engellemez.

 • Disiplin Kurulu veya birim amirleri tarafından verilen uyarı cezaları Yönetim Kuruluna girmez.
 • Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifa-de eder ve derhal uygulanır.

Geçici Olarak Görevden El Çektirme

Madde 82- (1) Yapılan soruşturma sebebiyle personelin görev başındakalmasının sakıncalı görülmesi halinde doğrudan veya Birlik Müfettişinin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından ilgili personel görevden el çektirilebilir.

 • Geçici olarak görevden el çektirmeyi gerekli kılan du-rumlar aşağıda belirtilmiştir:
 1. Personel hakkında, zimmet, evrakta sahtekarlık, emniyeti suiistimal ve dolandırıcılık gibi yüz kızar-tıcı bir suçtan dolayı soruşturma yapılması,
 • Personelin görevde kalması kuruluş için zararlı veya soruşturmanın selameti bakımından sakıncalı görülmesi ve güçleştirmesi,
 • Personelin Odadaki kişilere, mallara ve evraka kar-şı ağır zararda bulunabileceği hakkında kuvvetli bilgiler elde edilmesi.
 • Görevden el çektirme sebebiyle personelin açıkta bu-lundurma süresi otuz gündür. Ancak soruşturmanın gerektirdiği hallerde bu süre Yönetim Kurulunca bir ay daha uzatılabilir.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra) İşten el çektirilen personele el

çektirmeyi takip eden günden itibaren, sosyal yardımlar dahil ücretinin üçte ikisi ödenir. Bu süre zarfında ikramiye ödemesi yapılamaz. Soruşturma so-nucunda, suçsuz oldukları veya haklarında “Görevden Çıkarma” cezasının dışında başka bir ceza verilenler ise göreve başlatılırlar ve açıkta kaldıkları sürece ikramiye dışında ücretlerinden yapılan kesinti kendilerine ödenir.

Disiplin Kurulu

Madde 83- (1) Odalarda, disiplin cezasını gerektiren olaylarınincelenmesi ve disiplin cezalarının tayini ile ilgili ceza vermeye yetkili merci Oda Yönetim Kuruludur.

Disiplin Kurullarının Çalışma Şekli

Madde 84-    (1) Disiplin Kurullarının çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.
 • Disiplin Kurulu en az beş üyenin katılımı ile top-lanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Çoğunluk kararına uymayanların karşı oyu karara kaydedilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu ağırlık kazanır.
 • Disiplin Kurulu Oda Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır. OdaYönetim Kurulu Başkanı Disiplin Kurulunun da başkanıdır.
 • Durumu Disiplin Kurulunda görüşülecek perso-nelin şayet Disiplin Kurulu Üyelerinden birisine üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri (Üçüncü derece dahil) hısımlığı olması halinde bu üyeler Disiplin Kurulu toplantısına katılamazlar.
 • Disiplin Kurulu, gerektiğinde ilgili gördükleri kişi-leri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.
 • Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü takdirde her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye, mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.
 • Birlik Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporlara istinaden Birlik Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda Oda Yö-netim Kurulunca işlem yapılır. Müfettişlerin Oda personeli hakkında düzenledikleri raporlar Birlik Yönetim Kurulunda görüşülerek bir karara varıldı-ğı için Oda Disiplin Kuruluna intikal etmeden doğ-rudan Oda Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Kurul

Madde 85- (1) Disiplin cezasını gerektiren olayların incelenmesi,Disiplin Kuruluna gönderilmesi ve Disiplin Kurulu tarafından tayin edilen disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanmasında yetkili makam Oda Yönetim Kuruludur.

Disiplin Cezalarının Verilmesinde Göz Önüne Alınacak Hususlar Madde 86- (1) Disiplin cezaları verilirken aşağıdaki hususlar göz önünealınır:

 1. Disiplin cezası verilebilmesi için suçu belirleyen mevzuat maddeleri ve hükümleri açıklanmak sure-tiyle ilgilinin yazılı savunması alınır. Son savunma alınmadan ceza verilmez. Personelin yazılı savun-masını yapabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren yedi gün süre verilir. Verilen süre içinde yazılı sa-vunmasını vermeyenler savunma hakkından vaz-geçmiş sayılırlar. Son savunmalarda gizlilik esas-tır.
 • Disiplin cezası verilmesini gerektiren davranışın bir yıl içinde tekerrürü halinde bir üst ceza verilebi-lir.
 • Benzer nitelikli disiplin cezasını gerektiren birden fazla fiil ve hareketin meydana gelmesi halinde bir üst ceza verilebilir.
 • Birden fazla suç fiili ve ceza var ise bunlardan en

ağır fiile karşılık gelen ceza uygulanır.

e) Suçların tespitinde ve cezanın verilmesinde ağırlaş-

tırıcı (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare)

ve hafifletici sebepler dikkate alınır.

 • Kusurlu fiil ve hareketleri için Personel Yönetmeli-ği’nde açıklık olmaması halinde; kusur Yönetme-likte belirtilen fiil ve davranışların hangisine en ya-kın olarak görülürse bu fiil ve davranışlara karşılık gelen ceza verilir.
 • Personel hakkında aynı olaylarla ilgili olarak adli makamlarca soruşturmaya başlanmış olması, per-sonelin beraat etmesi veya adli soruşturmanın kal-dırılması disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.
 • Cezayı gerektirir bir durumdan sonra istifa etmek veya herhangi bir sebeple Odadan ayrılmak, disip-lin soruşturmasına ve cezanın verilmesine engel teşkil etmez.
 1. Görevden çıkartma cezasını gerektiren fiillerin ger-çekleşmesi halinde Odada görevli memur ve hiz-metlilerin görevine Yönetim Kurulu kararı ile Oda Genel Sekreterinin görevine ise Meclis kararı ile

son verilir.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen bent) Geç-

miş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve herhangi disiplin cezası almamış olan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygu-lanabilir.

Disiplin Cezalarına İtiraz

Madde 87- (1) Disiplin cezaları, ilgiliye yazılı olarak 7 gün içinde tebliğedilir. Personel, kendisine disiplin kurulu tarafından verilen cezalar için

Oda Yönetim Kuruluna, Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen cezalar için Oda Meclisine, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir. Birlik müfettişleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar sonucu verilen cezalara itiraz 7 gün içinde Birlik Yönetim Kuruluna yapılır. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşir.

 • İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zo-rundadır.
 • Cezalara yapılan itiraz, cezaların uygulanmasını engel-

lemez.

Disiplin Cezalarının Sonuçları

Madde 88- (1) Verilen disiplin cezalarının sonuçları için aşağıdabelirtilen esaslar dahilinde işlem yapılır.

 1. Uyarı ve kınama cezası alan personele, görevinde daha dikkatli davranması için ilgiliye yazı ile duyu-rulur. Kınama cezası alan personelin cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir ikramiyesi ödenmez.
 • Ücret kesme cezası alan personelin işlediği fiil göz önüne alınarak, aylık brüt ücretinin sekizde biri ile beşte biri oranı arasında bir tutarı kesilir. Ayrıca, cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir ikramiyesi ödenmez.
 • Kısa süreli durdurma cezası alan personelin bulun-duğu kademede kademe yükseltilmesi bir yıl dur-durulur. Ayrıca, cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir ikramiyesi ödenmez.
 • Uzun süreli durdurma cezası alan personelin bulun-duğu kademede kademe ilerlemesi iki yıl durduru-lur. Ayrıca, cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir ikramiyesi ödenmez.
 • Disiplin cezasını gerektiren kusurlu veya kasıtlı ha-

reketleri ile bir zarara yol açan personele disiplin cezası verilmekle beraber, sebep olduğu zararlar da tazmin ettirilir

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 ta-rih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen ibare)

Disiplin cezaları, ilgilinin Personel Bilgi Dosyasına işlenir.

 • Disiplin cezaları ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 ta-

rih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen bent)

Personele, uyarma ve kınama cezalarının uygulan-masından itibaren iki yıl sonra, bu cezalar Yönetim Kurulu tarafından Personel Bilgi Dosyalarından si-linebilir.

 1. (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen bent) Yıl için-

de disiplin cezası alan personele, o yıl ödül, takdir-name ve üstün başarı belgesi verilmez.

Teftiş Zorunluluğu

Madde 89- (1) Personelin, Odalarda yapılan işler ile ilgili görev vesorumlulukları her zaman teftiş, kontrol ve denetime tabidir.

 • Müfettiş veya Oda yetkilileri, teftiş, kontrol, denetim ve soruşturma yapmak amacıyla Odaya geldiklerinde görevli personel kendilerine her türlü kolaylığı göstermek, teftiş ile ilgili emir ve talimat-larını yerine getirmek, istedikleri evrak ve kayıtları vermek ve sorularına gerçeklere uygun olarak açıklayıcı cevaplar vermekle sorumludur.
 • Müfettiş veya oda yetkilileri, Odaya geldiklerinde teftiş, kontrol, denetim ve soruşturmaya başlamadan önce kimliklerini görevli personele gösterir, işleri aksatacak tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
 • Teftiş, inceleme ve soruşturma başladığında yıllık izin,

kurs, emeklilik ve atama gibi görevden ayrılmayı gerektiren durumlarda personel, Müfettişin yazılı iznini almak zorundadır.

Cezai Sorumluluk

Madde 90- (1) Odaların paraları ile para hükmünde evrak, senet vediğer malları aleyhine suç işleyen yahut bilanço, tutanak, rapor ve diğer her çeşit kâğıt, defter ve kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden Oda personeli ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Devlet Memurları gibi yargılanır.

Tutukluluk ve Gözetim Altına Alınma Halleri:

Madde 91- (1) Oda personelinin, herhangi bir suçtan ötürü gözaltınaalınması ya da tutuklanması halinde altı aya kadar aylık ücretinin üçte ikisi ödenir. Bu süre içinde belirtilen oranda aylık ücret dışında hiçbir ödeme yapılamaz. Bu sürenin altı ayı aşması halinde Oda ile ilişkisi kesilir.

 • Tutukluluk yada gözaltına alınma sebebiyle Oda ile iliş-kisi sona eren personelin tutukluluk halinin;
 1. Kovuşturmaya yer olmaması,
 • Son tahkikatın açılmasına gerek olmaması,
 • Beraat kararı verilmesi,
 • Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,-nedenlerinden biri ile bir yıl içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren 15 gün içinde işine dönmek için Odaya başvurması halinde Oda Yöne-tim Kurulunca emsal durumda bulunan personelin hakları ile işe alınabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Özlük ve Personel Bilgi Dosyaları

(01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen başlık)

Personel Bilgi Dosyası (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016

tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

Madde 92- (1) Odada, kadrolu veya sözleşmeli statüde çalıştırılan herpersonel için, “Personel Bilgi Dosyası” tutulur. Personel Bilgi Dosyaları, gizli olup personel servisinde ve kilitli dolaplarda saklanır.

(2)Personel Bilgi Dosyalarında, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya göre saklanacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Personel Bilgi Dosyası
   
1.Bölüm Atanma belgeleri,
   
2.Bölüm Öğrenim durumu, yabancı dil belgeleri,
   
3.Bölüm İzin kullanım belgeleri ile sağlık belge ve raporları,
   
  Hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile
4.Bölüm verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca hakkında verilmiş
karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile
 
  varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları,
   
  Maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler,
5.Bölüm emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu
  kişilere ilişkin bildirimler,
   
  Kadrolu çalışanların adaylık ve asli memurluğa atanması-
  na, derece ve kademe ilerlemelerine, sözleşmeli personelin
6.Bölüm sözleşmelerine, sözleşmelerinin feshine, kıdemine, hizmete
  yönelik yer, unvan, görev değişiklikleri ile geçici görevlendiril-
  mesine ilişkin diğer belgeler,
   
7.Bölüm Ödüllendirmeye ilişkin bilgi ve belgeler,
   
  Askerlik ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki
8.Bölüm bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna
  ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler,
   

Personel Bilgi Dosyasının Önemi (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

Madde 93 – (1) Personelin, ataması, başarı, yeterlik ve ehliyetlerinintespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, Personel Bilgi Dosyası başlıca dayanaktır.

Personel Numarası (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

Madde 94- (1) Odada çalışan her personele, bir personel numarasıverilir. Ayrılanların personel numaraları, başka personele verilemez. Odadan ayrılan personelin, tekrar Odada görev alması halinde, kendisine eski personel numarası verilir.

Mülga (Sicil Raporları )

Madde 95- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

Mülga (Sicil Amirleri)

Madde 96- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

Mülga (Sicil Notu ve Olumsuz Sicil Alanlar)

Madde 97- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

Mülga (Sicil Verme Süresi)

Madde 98- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

Mülga (Personel Bilgi Dosyalarının Gizliliği)

Madde 99- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen madde)

 • Oda Yönetim Kurulu Başkanı, personelinin Personel Bilgi Dosyalarını görebilir.
 • Disiplin Kurulu ile soruşturma veya dava konusu oldu-ğunda, soruşturma ile görevlendirilenler, kendilerine intikal eden işler nedeniyle, gerekli gördükleri takdirde ilgili personelin, Personel Bilgi Dosyalarını incelemeye yetkilidirler.

Sicil Amirlerinin Kanaatleri Arasında Farklılık Bulunması

Madde 100- (01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan madde)

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Personelin Eğitimi

Personelin Eğitimi

Madde 101- (1) Yönetim Kurulu, personelin mesleki eğitiminiplanlamak, Oda hizmetlerine yönelik olarak kurslara göndermek, staj görmesini sağlamak ve gerektiğinde eğitim ve yetişmelerini temin için yürütülecek çalışmalarla ilgili giderleri karşılamak görev ve yetkisine sahiptir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 102- (1) Hizmet içi eğitim, Oda personelinin görevleri ileilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışların olumlu yönde geliştirilmesi ve personeli üst görevlere hazırlamak için yapılan ve hizmette ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik sağlayan çalışmalardır.

 • Oda her kademedeki personeline hizmet içi eğitim ama-cıyla programlar düzenlenir ve bu programların, Odada veyahut ta yurt için-deki ve yurt dışındaki diğer kuruluşlarda uygulanmasına imkan sağlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Personelin Oda ile İlişiğinin Kesilmesi

Görevin Sona Ermesi

Madde 103- (1) Aşağıdaki durumlarda personelin oda ile ilişiği kesilir.a- Görevden çekilmek veya çekilmiş sayılmak,

b- Emeklilik,

c- 65 yaşını doldurmuş olmak (Ancak Genel Sekreter ve Danışmanlar Yönetim Kurulu kararı ile 65 ya-şından sonra da sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler)

d- Sağlık yetersizliği,

e- Mahkumiyet,

f- Ölüm,

g- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı-nın sonradan anlaşılması veya görev sırasında, bu şartlardan herhangi birini kaybetmek,

h- Disiplin cezası olarak görevden çıkarma, Görevden Çekilme

Madde 104- (1) Personel, Yönetim Kuruluna başvurarak görevindençekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme isteğinde personel, yerine atanan kimsenin gelmesine ya da çekilme isteğinin kabulünün kendisine yazılı olarak bildirilmesine kadar görevine devam eder.

 • Yeni atanan görevli bir aya kadar gelmediği, yerine vekil atanmadığı, çekilme isteğine bir ay içinde cevap verilmediği durumlarda, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü özürler nedeniyle çekilme durumunda kalan personel, üstüne haber vermek şartıyla bir ay şartına bağlı kalmadan ayrılabilir.
 • Aralıksız ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan on gün göreve gelmeyen personel görevinden çekilmiş sayılır.

Emeklilik

Madde 105- (1) Personelin, Sosyal Sigortalar mevzuatına göre yaşlılıkveya malullük aylığı almaya hak kazandıklarını belgelemeleri ve emekli olmayı talep etmeleri halinde Oda ile ilişkileri kesilir.

65 Yaşını Doldurmuş Olmak

Madde 106- (1) Personelin, 65 yaşını doldurması halinde kurumla ilişiğikesilir. Ancak, Genel Sekreter ve Danışmanlar Oda yetkili organlarının

kararı ile 65 yaşından sonra da sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sağlık Yetersizliği

Madde 107- (1) Personelin, aldığı hastalık izinleri sonunda hastalıklarıdevam ettiği için hastalık izinleri bir kat daha uzatılmasına rağmen bu sürenin sonunda iyileşmedikleri için görevlerine başlayamayanların hakkında verilen sağlık raporu uyarınca Oda ile ilişkileri kesilir.

Disiplin Cezası Olarak Görevden Çıkarma

Madde 108- (1) İşten çıkarma, bu Yönetmeliğin disiplin hükümlerinegöre görevden çıkarma cezası alan ve bu cezası kesinleşen personelin Oda ile ilişiğinin kesilmesidir.

Mahkumiyet

Madde 109- (1) Personelin, vazifeden dolayı hürriyeti tahdit edici birceza ile mahkum olması ya da şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı ağır hapis veyahut bir sene veya daha fazla hapis cezasıyla mahkum bulunması halinde Oda ile ilişkisi kesilir.

Ölüm

Madde 110- (1) Vefat eden personelin Oda ile ilişiği kesilmiş sayılarakkanuni hükümler uygulanır.

İşe Alınma Şartlarından Birinin Kaybedilmesi

Madde 111- (1) Personelin, işe alınma şartlarından herhangi birinitaşamadığının sonradan anlaşılması ya da işe girdikten sonra bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Oda ile ilişiği kesilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kazanılmış Haklar

Madde 112- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuatagöre, personelin kazanılmış hakları saklıdır.

Düzenlenmeyen Konular

Madde 113- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda İş Kanunuhükümleri geçerlidir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 114- (1)18.07.1988 tarihinde yürürlüğe giren Ziraat OdalarıPersonel Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 115- (1) Bu Yönetmelik 18.05.2007 tarihli Birlik Genel KurulKararı ile yürürlüğe girer.

 • (01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen fıkra) 14.07.2016 tarihli Birlik Yöne-

tim Kurulu Kararı ile bu Yönetmeliğin; sicil raporlarına ilişkin hüküm-lerinde yapılan değişiklikler 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Geçici Madde 1’de yazılı olanlar saklı kalmak kaydıyla diğer maddeler-de yapılan değişiklikler ise 01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 14.07.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 116- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kuruluyürütür.

GEÇİCİ MADDE-1(14.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 14.07.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen madde) (1) Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesini müteakip, aylık ücretlerin çalıştıktan sonra ödenmesi uygulamasına geçilmesi nedeniyle;

 1. 15.08.2016 tarihinde yapılacak ödemeler, çalıştık-tan sonra yapılan maaş ödemeleri olarak kabul edi-lir.
 • Maaş ödemelerinin ay sonuna kaydırılması nede-niyle, 15-31 Ağustos 2016 tarihine kadar, çalışılan sürenin ücretleri, Eylül ayının birinci günü ödenir.
 • 01.09.2016 tarihinden sonra yapılacak maaş öde-meleri, çalışılan ayı takip eden ayın ilk günü yapılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir